Договір №

про надання телекомунікаційних послуг

м. Торецьк                                                                                                       «     »                         2017р.

Фізична особа — підприємець Красний Андрій Геннадійович, далі «Провайдер», що діє на підставі Виписки з ЄДР , з однієї сторони, та  ________________________, в особі ____________________________ ______________________________, далі «Споживач», який діє на підставі   Статуту  , з іншої сторони, далі «Сторони», уклали цей договір далі «Договір», про наступне:

 1. Предмет договору
 2. Провайдер, відповідно до даного договору, здійснює на замовлення Споживача надання телекомунікаційних та супутніх послуг далі «Послуги», а Споживач отримує та сплачує ці послуги, відповідно до Додатку №1 до даного Договору.
 3. Права та обов’язки Сторін
 4. Провайдер зобов’язаний:
 1. Виконати послуги з підключення та надавати Послуги Споживачу відповідно до умов цього Договору за встановленими показниками якості відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (надалі – Правила).
 2. Інформувати Споживача стосовно змін умов даного Договору, змін, скасування існуючих Тарифних планів, послуги та цін.
 3. У разі отримання повідомлення від Споживача про неотримання Послуг чи відхилення технічних параметрів Послуг від тих, що встановлені Договором та/або замовленням, усунути перешкоди у наданні Послуг протягом 3 діб з моменту отримання Провайдером повідомлення від Споживача в письмовій формі або за телефоном служби технічної підтримки Провайдера.
 4. Не збільшувати вартість Послуг протягом періоду, за який Споживач здійснив авансову оплату.
 5. Забезпечувати Споживачу безперебійне та якісне надання Послуг у відповідності з тарифами та умовами надання послуг, що обрав Споживач під час укладання цього Договору.
 6. Приймати, у межах своєї компетенції, заходи щодо захисту ліній зв’язку від несанкціонованих підключень.
 7. Розглядати заяви і скарги Споживача в строки передбаченні чинним законодавством України та інформувати його про результати розгляду.
 8. Надавати Споживачу Послуги в строки, передбачені Договором та законодавством України, за встановленими показниками якості відповідно до стандартів, інших нормативних документів та умов Договору.
 9. Вести достовірний облік обсягу та вартості наданих Споживачу послуг за кожним видом послуг окремо.
 10. Дотримуватися технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж.
 11. Виконати всі роботи, необхідні для надання Споживачу Послуг.
 12. Забезпечити цілодобовий безперебійний доступ до мережі Інтернет.
 13. Своєчасно надавати Споживачу рахунки для оплати належних за даним Договором платежів, Акти приймання-передачі виконаних Робіт, наданих Послуг.
 14. Не розголошувати конфіденційну інформацію отриману під час укладання та виконання даного Договору, зберігати таємницю листування.
 15. Провайдер зобов’язаний повідомляти Споживачу про зміну тарифів у письмовій формі за 10 (десять) днів до введення нових тарифів.
 16. Провайдер має право:
 1. Отримувати плату за надані Послуги відповідно до умов цього Договору.
 2. Припинити надання Послуг Споживачу у випадку: проведення профілактичних робіт, але не більше 10 годин на місяць; проведення ремонтних робіт, але не більше 24 годин на місяць.
 3. Споживач зобов’язується:
 1. Своєчасно здійснювати оплату за умовами даного Договору.
 2. Дотримуватися норм чинного законодавства України та норм міжнародного права, що стосуються інформації, її передачі та захисту, неприпустимості використання Послуг та/або телекомунікаційного обладнання для здійснення протиправних дій, поширення забороненої інформації (у тому числі матеріалів порнографічного характеру) тощо, не вчиняти піратських дій та будь-яких інших незаконних дій щодо авторських, суміжних та інших немайнових прав. Споживач приймає на себе зобов’язання та гарантує, що на кінцевому обладнанні, яке він використовує під час дії даного Договору, встановлені антивірусні програми чи програми, які захищають від втручання третіх осіб у роботу такого обладнання та в мережу.
 3. Не розголошувати конфіденційну інформацію отриману під час укладання та виконання даного Договору, зберігати таємницю листування.
 4. Допускати представників Провайдера для проведення профілактичних та/або ремонтних робіт не менше одного разу на місяць на територію Споживача.
 5. Споживач має право:
 1. Своєчасно і в повному обсязі одержувати послуги встановленої якості.
 2. Безоплатно отримувати від Провайдера інформацію щодо змісту, об’єму, вартості та порядку надання Послуг.
 3. Вимагати коригування абонентської плати та інших обов’язкових періодичних платежів за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційної мережі Провайдера, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкодження (аварії), що виникли не з вини Споживача.
 4. Відмовитись від замовлення окремих послуг або від цього Договору в цілому в односторонньому порядку у випадку незгоди з новими цінами та Тарифами на Послуги та/або у випадку неотримання Послуг згідно строків та умов Договору, про що Споживач письмово повідомляє Провайдера, за умови погашення наявної заборгованості по оплаті за Послуги.
 5. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Споживач може здійснити шляхом скерування Провайдеру письмової заяви.
 6. Достроково розірвати цей Договір.
 7. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених Договором із Споживачем чи законодавством.
 8. На оскарження неправомірних дій Провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.
 9. Споживач також має інші права передбачені чинним законодавством України.
 1. Порядок розрахунків за Договором
 1. Вартість робіт з підключення до мережі Інтернет та вартість послуги надання доступу до мережі Інтернет в ___________, за адресою ______________________________  надані в Додатку № 1 до даного Договору. Загальна сума договору   ____________ грн.
 2. Оплата послуг Провайдеру здійснюється Споживачем відповідно до умов цього Договору до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим. Провайдер надсилає Споживачу акти виконаних робіт за надані послуги до 20 числа поточного місяця.
 3. У тому випадку, якщо 10 число припадає на святкові, вихідні або неробочі дні, то платіж слід виконувати в день, наступний після святкового, вихідного або неробочого дня.
 4. У разі відсутності оплати за послуги на розрахунковому рахунку Провайдера в терміни, передбачені п. 3.2. Договору, надання послуг автоматично призупиняється. Якщо в термін до 30 (тридцятого) числа наступного місяця Споживач не виконує свої зобов’язання з поточного місяця, цей Договір може бути розірваний Провайдером в односторонньому порядку з обов’язковим попереднім повідомленням Споживача за 10 (десять) календарних днів до дня розірвання Договору; у випадку якщо до розірвання Договору Споживач виконає свої зобов’язання з оплати послуг Провайдера, то Провайдер втрачає право на розірвання Договору за основою невиконань зобов’язань, які в подальшому були виконані.
 5. Провайдер зобов’язаний повідомляти Споживача про зміну діючих Тарифів Споживача у письмовій формі (листом з повідомленням) за 10 днів до введення нових тарифів та погоджувати таку зміну.
 6. Якщо Споживач не згоден зі зміною тарифів, він зобов’язаний повідомити про це Провайдера в письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про зміну цін на послуги. Якщо сторони не дійдуть згоди, то в цьому випадку Споживач має право відмовитися від послуг, Договір розривається в порядку, визначеному в п.6.1. Договору.
 7. У разі виникнення потреби наданні додаткових видів інформаційних послуг Сторони укладають додаткову угоду, в якому обумовлюються технічні та фінансові умови надання нових видів послуг.
 1. Відповідальність сторін
 1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані цим збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Провайдер не несе відповідальності за зміст інформації або відомостей, поширюваних Споживачем або його довіреними особами по мережі Інтернет.
 3. Провайдер не несе відповідальності за збиток, який може бути нанесений Споживачем третім особам з використанням мережі Інтернет, а саме: комп’ютерне шахрайство, несанкціонований доступ до матеріалів, що становлять комерційну, промислову або державну таємницю третіх осіб.
 4. Споживач самостійно відповідає за інформації (її достовірність, правомірність розповсюдження, чистоту від претензій третіх осіб), переданої ним у мережі Інтернет або його довіреними особами.
 5. Провайдер не несе відповідальності за помилки та несправності програмного забезпечення, роутерів та комп’ютерного обладнання Споживача, які можуть виникнути при його роботі і доступі до мережі Інтернет з моменту підписання Споживачем Акта прийняття виконаних робіт з підключення Споживача до мережі.
 6. У разі виникнення зазначених несправностей Споживач може провести діагностику і переустановку програмного забезпечення, ремонт та заміну комплектуючих до обладнання, якщо виникне така потреба за умови їх оплати Споживачем за діючими Тарифами.
 7. Усі суперечки та/або розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.
 8. Якщо Сторони не узгодять суперечки та/або розбіжності шляхом переговорів, такі суперечки та/або розбіжності вирішуються відповідно до законодавства України в судовому порядку.
 1. Термін дії Договору та порядок припинення дії Договору.
 1. Договір набирає чинності з дати підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017р.
 2. Якщо не менше ніж за один місяць до закінчення терміну Договору жодна зі Сторін не вимагає перегляду Договору, термін дії Договору продовжується на наступний календарний рік на тих же умовах.
 1.  Зміна та розірвання умов Договору, розгляд спорів
 1. Договір може бути частково змінений або розірваний за ініціативою будь-якої із Сторін, яка направила на адресу іншої Сторони письмову заяву з викладанням своїх намірів. Якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів після подачі заяви Сторони не досягли угоди про внесення змін або припинення дії Договору, цей Договір вважається розірваним.
 2. Зміни у договорі оформлюються додатковими угодами.
 3. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, письмово повідомити іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів до дати розірвання Договору, Споживач має право розірвати даний Договір при недотриманні Провайдером умов Договору або при відсутності потреби в послузі. Про це він повинен сповістити Провайдера письмово, не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати розірвання.
 4. Розгляд претензій до Провайдера, пов’язаних з наданням послуг, здійснюється при пред’явленні Споживачем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату послуг.
 5. Усі зміни і доповнення до даного Договору оформлюються у письмовій формі.
 6. Форс-мажор
 1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у тому випадку, якщо це невиконання з’явилося наслідком дії обставин непереборної сили або інших незалежних від Сторін обставин, що мали безпосередній вплив на можливість виконання цього Договору, що встановлено відповідними документами Торгово-промислової палати. У цьому випадку строки виконання Сторонами своїх зобов’язань відсуваються відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
 2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна повідомити іншу Сторону про настання або припинення таких обставин, але не пізніше трьох днів після ії настання або припинення.
 3. Встановлення обставин непереборної сили здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
 4. Інші умови
 1. Провайдер є платником податку на прибуток на загальних підставах.
 2. Договір складено в двох примірниках української мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 3. Всі зміни та доповнення до Договору визнаються дійсними при їх двосторонньому письмовому оформленні, крім випадків, прямо встановлених Договором.
 4. Сторони зобов’язані в термін 7 (семи) робочих днів повідомляти про зміну своїх юридичних адрес, номерів телефонів і банківських реквізитів, зазначених у Договорі.
 5. Місцезнаходження та інші реквізити Сторін
ПРОВАЙДЕР                                СПОЖИВАЧ
ФОП Красний Андрій ГеннадійовичЮридична адреса: 85280, Донецька обл., м.Торецькс. Південне, вул. Лісна, б.35Поштова адреса: 85280, Донецька обл., м.Торецькс. Південне, вул. Лісна, б.35тел. +380507484200, +380932187828Рахунок:п/р 26003053609640ПАТ  «Приватбанк»МФО: 335548КОД ЄДРПОУ 3118901093  _________________________А.Г.Краснийм.п.